بازگشت به سوله تهران/خرید و فروش سوله های نو و دست دوم