بازگشت به شرکت پیمان فن آوران صبا / تهیه و اجرای تراشه آسفالت